disclaimer

De producten, diensten en teksten op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld.

Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (lichamelijk en/of emotioneel) die het gevolg is van de producten, diensten en online gegeven trainingen, offline gevolgde trainingen of onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.


Noch Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding noch de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) onze Emailprovider of de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Intellectueel eigendom

Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Susan Brouwer adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden te gevolge van de toegang of het gebruik van deze site en Emailprovider, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.