fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding – Afdeling A


1. Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot
levering van producten en diensten van Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief
eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media
zoals grafische vormgeving.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd,
van levering van één of meer producten of diensten van Susan Brouwer Webdesign
& Personal Branding

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
en alle door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding gesloten
overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van
deze algemene voorwaarden van Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk,
wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding opgenomen wordt.

3. Aanbieding & Acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Offertes en prijsopgave door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding. Facturering geschiedt op basis van deze
offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever
en Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding zijn pas geldig vanaf het
moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst
zijn aanvaard door beide partijen.
4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig
bewijsmiddel.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige
opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier
ontvangen heeft.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere
middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk
geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding zijn verstrekt, heeft
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
4. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is uit
gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Susan Brouwer Webdesign
& Personal Branding kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6. Indien door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding of door
opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de
door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en Beëindiging
1. het ontwerpen van een nieuwe website door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige
verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of
schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal
zijn.
2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding en de opdrachtgever kent een
minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend
verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding heeft het recht de
overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet,
onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding heeft het recht de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance
van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn
vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige
schadevergoeding.
5. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding heeft het recht de
overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante,
haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten,
afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende,
ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil
plaatsen.
6. Na oplevering van de website bied In Beeld u een garantietermijn van twee
maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kosteloos verholpen.
Na verloop van deze termijn kunt u een servicecontract afsluiten. Een
servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen
met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website
zal In Beeld met een passend voorstel komen.

7. Levering en Leveringstijd
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de
opdrachtgever aangeleverd bij Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
2. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding gaat na ontvangst van de
benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start
met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt
de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt
dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit
ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig
mogelijk door aan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding. Wanneer de
opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp,
gaat Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding ervan uit dat de
opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties
van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn
uitblijven van zulke reacties gaat Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
over tot het voltooien van de volledige website.
4. Mocht Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding onverhoopt niet in staat
zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding alleen schriftelijk in gebreke worden
gesteld, waarbij Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding een termijn van
minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
5. Door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding gemaakte websites worden
op een nader te specificeren wijze (ftp of USB) aan de opdrachtgever opgeleverd.
6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend
onderhoudscontract.

8. Overmacht
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid wanneer Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding als
gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen
vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling
overleg tussen de opdrachtgever en Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde
prestaties door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding tot aan het moment
van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of
anderen waarop Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding geen invloed kan
uitoefenen.

9. Prijzen
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en
exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding heeft het recht de tarieven te
wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan
opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst
te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden
1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf
dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten
tussen de opdrachtgever en Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding en is
de opdrachtgever betaling plichtig.
2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als
aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te
vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening 0138191069 o.v.v.
“Aanbetaling” en uw factuurnummer. Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen
nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op
internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt
het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website
op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende
verschuldigde bedrag te voldoen. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden
verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie
onderhoudscontracten.
5. In genoemde gevallen behoudt Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten
tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij
zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Susan Brouwer Webdesign
& Personal Branding een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een
aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding een tweede aanmaning tot betaling
verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht
bij de opdrachtgever.
9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande
factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten
geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn,
dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde
zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die
binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
11. Indien Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding abusievelijk een groter
bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op
het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de
opdrachtgever.

11. Onderhoudscontracten en strippenkaarten
1. Deze voorwaarden gelden voor een één jarig onderhoudscontract of
strippenkaart voor een bestaande website.
2. Een strippenkaart is bedoeld voor het toevoegen, verwijderen en wijzigen van
functies wat door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding vervaardigd is en
niet door derden.
3. Een 5 of 10 strippenkaart wordt op voorhand gekocht en gefactureerd en blijft tot
een jaar na dato geldig. Niet gebruikte strippen kunnen niet meegenomen worden
naar het daaropvolgende jaar. De strippenkaart is niet met terugwerkende kracht
te besteden. Restitutie is niet mogelijk.
3. Een onderhoudscontract is bedoeld voor het maken van een maandelijkse
back-up, het updaten van benodigde software en het oplossen van eventuele
problemen van de website en staat gelijk aan één uur werk.
3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 27,50 ex btw over te
maken aan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding waarmee de
opdrachtgever recht heeft op een back-up van de website en updates van website
sorftware. Eventuele (jaarlijks) terugkerende licentiekosten zijn niet inbegrepen en
worden apart gefactureerd.
4. Overgebleven uren gaan niet mee naar de volgende maand. Geen restitutie
van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief
van € 65,-.
5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra
er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer
er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. Dit
gebeurt altijd in overleg. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het
verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
6. Onderhoud van contacten met een door de opdrachtgever aangesteld
hostingbedrijf zijn niet inbegrepen.
7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde
van de contractdatum.

12. Copyright
1. Al het door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding vervaardigde
materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites
dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding gemaakte websites is slechts
toegestaan wanneer de door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen wordt. In het laatste geval Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding gerechtigd
hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding behoudt het recht de door de
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid
1. Voor zover Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding bij haar activiteiten
afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding weinig of geen invloed kan
uitoefenen kan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding op geen enkele
manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit
deze relaties met Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding het verbreken
ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie
met Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de
achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde
omzet of winst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding voor
alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake
van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel
onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en
diensten van Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke
tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet
men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het
Internet vrij toegankelijk is. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt
door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik
door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde
materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de
eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch
kan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding aansprakelijk worden gesteld
voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten,
vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding mocht lijden ten gevolge van een aan de
opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk
mede te delen aan Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding. Als de
opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade
die Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding daardoor lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding noch de opdrachtgever zijn
gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over
te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de wederpartij.

15. Reclamatie
1. de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid
duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding, waarna Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding binnen de genoemde termijn geen
gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde
wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Buitengebruikstelling
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding heeft het recht geleverde
producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting
jegens Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding niet nakomt dan wel in strijd
handelt met deze algemene voorwaarden. Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in
redelijkheid niet van Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding kan worden
verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook
tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een
door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding gestelde termijn zijn
verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her
indienststelling heeft voldaan.

17. Wijziging van de voorwaarden
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding behoudt zich het recht voor deze
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren,
kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de
overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de
opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden
ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige,
dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022 Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding – Afdeling B


1 Gebruiker
De gebruiker van deze algemene voorwaarden is Susan Brouwer Webdesign
& Personal Branding, gevestigd en kantoorhoudende te Eibergen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08166319.


2 Definities
• Cursus: een cursus/ opleiding/ training/ workshop/ congres / symposium /
seminar in de breedste zin van het woord.
• Overeenkomst: de overeenkomst aangaande alle activiteiten met
betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een Cursus
dan wel de overeenkomst tot het volgen van de Cursus in de meest ruime
zin.
• Contractspartij: de partij die een Overeenkomst met Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding is aangegaan.
• Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het
volgen van een Cursus met Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is
aangegaan.
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot
het organiseren van een (maatwerk) Cursus met Susan Brouwer Webdesign
& Personal Branding is aangegaan.
• Partijen: Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding en Contractspartij
gezamenlijk.


3 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen Partijen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden binden
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding slechts indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Eventuele Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de
Contractspartij worden verworpen en zijn eerst van toepassing indien partijen
zulks schriftelijk overeenstemmen. De algemene voorwaarden van de Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding prevaleren te allen tijde boven de
algemene voorwaarden van de Contractspartij.
4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige
respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.


4 Offertes
De aanbiedingen en offertes van Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de
aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.


5 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanmelding bij of opdracht aan
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding en schriftelijke aanvaarding
van deze aanmelding of opdracht door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding en/of door ontvangst door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding van een door de Contractspartij ondertekende offerte van
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding.


6 Cursusprijzen / Vergoedingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding behoudt zich het recht
voor om in januari van ieder jaar alle van toepassing zijnde tarieven te
verhogen met maximaal 5%.


7 Betaling
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding factureert aan De
Contractspartij binnen zeven dagen na totstandkoming van de
overeenkomst.
2. Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum door storting op een door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de
hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De Contractspartij is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele
verloop van een betalingstermijn. Onverminderd de aan Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding verder toekomende rechten is Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding alsdan bevoegd een rente over het
achterstallige bedrag te heffen van 1% per maand, te berekenen vanaf de
desbetreffende vervaldag. Voorts zal de Contractspartij gehouden zijn om
de buitengerechtelijke incassokosten conform het rapport Voorwerk II te
voldoen, met een minimum van € 25,-.
3. In geval van niet of niet tijdige betaling, is Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te
ontbinden en om de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op
de contractspartij te verhalen. De schade zal in dergelijke gevallen te allen
tijde minimaal de contract waarde bedragen.


8 Uitvoering van de overeenkomst
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding zal de Overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding geeft vooraf een reële
weergave van de kwaliteit van de cursus. Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding zal zich inspannen om deze kwaliteit te waarborgen.
3. De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding zijn verstrekt, heeft Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de bij Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen.


9 Overmacht
1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding niet kan worden
toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding en ook niet krachtens de wet,
rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor de rekening van
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding komt, zal Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding de Contractspartij hiervan onverwijld
schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard,
de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de
Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht
worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen,
vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen,
vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.
3. Ingeval van overmacht is Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
gerechtigd
a. de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen gedurende de
overmacht op te schorten, of
b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn.


10 Opschorting/Ontbinding
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is gerechtigd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst, per brief of per fax, op te schorten of te ontbinden,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht
van Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding om, in plaats van
opschorting of ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar
recht op schadevergoeding, indien:
a. de Contractspartij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en
het verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling
is opgeheven. Deze termijn voor opheffing van het verzuim geldt niet ten
aanzien van artikel 7.3.;
b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding omstandigheden ter kennis komen die goede grond
geven te vrezen dat de Contractspartij de verplichtingen uit de
overeenkomst niet kan nakomen;
c. de Contractspartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar
surseance van betaling wordt verleend;
d. het faillissement van de Contractspartij is aangevraagd dan wel de
Contractspartij in staat van faillissement is verklaard;
e. op het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd;
f. het minimale deelname aantal van 3 deelnemers niet is bereikt;
2. Indien Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding op grond van dit
artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering
van Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding op de Contractspartij
direct en ineens opeisbaar.


11 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot
auteurs- en merkenrechten, ter zake van de door Susan Brouwer Webdesign
& Personal Branding ontwikkelde producten komen uitsluitend toe aan Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding of aan de licentiegevers van Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding.
2. Het is de Contractspartij niet toegestaan enig in het kader van de
Overeenkomst ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding te verveelvoudigen,
openbaar te maken of te wijzigen.
3. Het is de Contractspartij niet toegestaan om op basis van de door Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding verzorgde Cursus, de door Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding ontwikkelde leerplannen en/of het
hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een
soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding.
4. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is gerechtigd de door de
uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.
5. Bij overtreding door de Contractspartij van het bepaalde in dit artikel zal
de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000 voor elke
overtreding verschuldigd zijn aan Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding, te vermeerderen met € 250,- voor elk(e) (gedeelte van een) dag
dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding op volledige vergoeding van de door haar
geleden schade.
6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.


12 Aansprakelijkheid
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding betracht ten aanzien van
al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg.
2. De aansprakelijkheid van Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
is in alle gevallen gelimiteerd conform het onderstaande.
a. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding beperkt haar
aansprakelijkheid voor eventuele schade tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het geldende eigen risico.
b. In het geval de verzekeraar niet uitkeert en Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding toch gehouden is de schade te vergoeden, wordt de
aansprakelijkheid hiervoor beperkt tot maximaal het bedrag van de
betreffende opdracht en bij een doorlopende opdracht, de factuurwaarde
van de afgelopen 12 maanden, beide met een maximum van € 10.000,-.
c. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding sluit haar
aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke direct of indirect verband
houdt met door de Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie.
d. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding sluit haar
aansprakelijkheid uit voor indirecte en/of bedrijfsschade. e. Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding sluit haar aansprakelijkheid uit voor
tekortkomingen van welke aard dan ook welke zijn veroorzaakt door de
door haar ingeschakelde derden.
f. Voornoemde beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding. Daarnaast geldt dat, indien rechtens een minder vergaande
beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor opgenomen, de meest
aansluitende minder vergaande beperking geldt.


13 Privacy
1. Alle gegevens die Contractspartij verstrekt teneinde zich bij Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding in te schrijven voor een Cursus worden, ten
behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding in haar administratie opgenomen.
Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van
informatie en/of speciale doeleinden door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding en speciaal geselecteerde bedrijven.
2. Door het ondertekenen van de Overeenkomst geeft de Contractspartij
Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding toestemming de gegevens
bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als
omschreven in lid 1 van dit artikel.


14 Toepasselijk recht
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


15 Bevoegde rechter
1. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de
Overeenkomst,zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank te Utrecht. AFDELING B – ORGANISATIE VAN EEN CURSUS De in de
afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen
(Afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Susan
Brouwer Webdesign & Personal Branding met de Opdrachtgever een
overeenkomst tot het organiseren van een (maatwerk) Cursus is
aangegaan.


16 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht aan Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding en schriftelijke aanvaarding van deze
opdracht door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding en/of door
ondertekening door de Contractspartij van een door Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding uitgebrachte offerte.
2. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cursist zich in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 21 heeft aangemeld.


17 Uitvoering van de opdracht
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding zal zo spoedig mogelijk na
totstandkoming van de Overeenkomst aanvangen met het organiseren van
de Cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding is gerechtigd om, indien Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding dit voor de goede uitvoering van de
Overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht, de gehele of de gedeeltelijke
uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.
3. De door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding opgegeven
termijn voor levering geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Overschrijding van de door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding opgegeven termijn voor levering geeft geen recht op
schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven termijn voor
levering is Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding eerst na
schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.


18 Vergoedingen
1. Partijen komen een vergoeding schriftelijk overeen.
2. Indien partijen een Overeenkomst met een looptijd van meer dan een
jaar dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, is Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding gerechtigd de vergoeding in januari van
ieder jaar te verhogen met maximaal 5%.
3. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 3 maanden kan
periodiek gefactureerd worden.


19 Annulering en wijziging afspraken
1. Als Opdrachtgever of Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding door
onvoorziene omstandigheden gedwongen is om de overeengekomen
uitvoeringsdata of de activiteit te veranderen, brengt de één de ander
daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en
treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken, over
wat ieder zal doen om de gevolgen van de verandering te minimaliseren.
2. De ten gevolge van de wijziging van de overeenkomst eventueel ontstane
extra kosten, zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van
de verandering ligt.
3. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages
van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd: –
binnen 3 maanden voor aanvang van de eerste activiteit: 50% – binnen 2
maanden voor aanvang van de eerste activiteit: 75% – binnen 1 maand voor
aanvang van de eerste activiteit: 100%
4. Bij annulering voor 3 maanden voor de aanvang van de eerste activiteit is
opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten
verschuldigd. AFDELING C – VOLGEN VAN EEN CURSUS De in de afdeling C
vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling A) uit
deze algemene voorwaarden van toepassing, indien Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding met de Cursist op basis van een open
inschrijving een overeenkomst tot het volgen van een Cursus is aangegaan.


20 Aanmelding en toelating
1. Aanmelding voor een Cursus dient te geschieden door een volledig en
juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding te verstrekken.
2. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding kan toelatingseisen stellen
aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder
andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel
specialisatiegraad van de Cursist.
3. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is gerechtigd de Cursist
zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een Cursus, in welk geval
de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding betaalde cursusprijs. De niet-toelating van
de Cursist tot een Cursus wordt door Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding schriftelijk bevestigd.


21 Tussentijdse beëindiging
1. Tussentijdse beëindiging van de Cursus door de Cursist dient schriftelijk te
geschieden.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus/congres/symposium
door de Cursist vindt geen restitutie van de cursusprijs plaats.


22 Wijziging datum/annulering door Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding
1. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is gerechtigd zonder
opgave van reden een Cursus op een andere datum te laten plaatsvinden
en/of samen te laten voegen met een andere Cursus, in welk geval de
Cursist het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Cursist zal hierover
schriftelijk worden bericht door Susan Brouwer Webdesign & Personal
Branding.
2. Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding is gerechtigd zonder
opgave van reden een Cursus te annuleren, in welk geval de Cursist recht
heeft op terugbetaling van de volledige aan Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding betaalde cursusprijs. Voor het overige kan de cursist geen
aanspraak maken op enige vergoeding. De Cursist zal hierover schriftelijk
worden bericht door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding.


23 Reclame
1. De Cursist dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de
Overeenkomst binnen 8 dagen na ontdekking van de vermeende
tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de laatste cursusdag, niet
zijnde een examen of tentamen, van de desbetreffende Cursus, schriftelijk te
melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van
genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame.
2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de
betalingsverplichting van de Cursist niet op.
3. Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is
veroorzaakt door nalatigheid van de Cursist of doordat de Cursist in strijd
heeft gehandeld met door Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan welindien hij niet aan
zijn verplichtingen jegens Susan Brouwer Webdesign & Personal Branding
heeft voldaan.
4. Indien de Cursist met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande
leden reclameert en zijn reclame wordt door Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding gegrond bevonden, zal Susan Brouwer Webdesign &
Personal Branding de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals
overeengekomen, tenzij dit voor de Cursist aantoonbaar zinloos is
geworden. De Cursist dient dit schriftelijk te melden aan Susan Brouwer
Webdesign & Personal Branding.
5. Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is
geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de Cursist recht op een
prijsreductie.

Ervaringen van anderen

 • Susan Brouwer - Andrea Hofste

  Andrea Hofsté

  Leefstijl coach & personal trainer

  Susan heeft mijn website FLOOWit.nl gebouwd. Hierbij kijkt zij heel goed mee in wie jij bent en hoe jij jezelf en je bedrijf het beste zichtbaar kan maken.
  Susan is een professional in hart en nieren. Je kunt met alle vragen bij haar terecht en je krijgt snel een antwoord terug. Soms zelfs al voordat je de vraag stelt.

 • Regina van Eijk

  Higher Spirit Academy

  Onze website was hoog nodig aan een makeover toe, daarom hebben we Susan benaderd om voor ons een compleet nieuwe website te bouwen. De begeleiding in de voorbereidingen en gedurende het ontwikkelen hebben wij als heel plezierig ervaren. Haar persoonlijke aanpak, ideeën en manier van meedenken hebben een enorme meerwaarde. Dat maakt dat we nu een waanzinnig mooie website hebben staan waar we echt trots op zijn. We kunnen Susan dan ook van harte aanbevelen!

 • susan-brouwer-reviews-nanette-euverink

  Nanette Euverink

  Met Nanette - Tijd voor jezelf

  Ik voelde me gelijk ‘thuis’ bij Susan. Haar manier van werken sprak mij aan. Ik ‘worstelde’ met zichtbaarheid, maar wilde wel heel graag een website, dus ik besloot om deze door Susan te laten maken. Ik heb het traject als heel fijn ervaren. Susan gaf mij de liefdevolle schop onder de kont wanneer ik die nodig had. Ik ben namelijk een ‘pro’ in self-sabbotage en vluchten 😅. Het eindresultaat vind ik echt ✨GEWELDIG!!! ✨ Ondanks dat ik het best ongemakkelijk vind om mezelf zo vaak te zien, ben ik enorm blij met en trots op het resultaat. Ik vind Susan echt heel fijn om mee te werken. Zowel als mens als ook als webdesigner. Ze heeft een enorm inlevingsvermogen en de, in mijn ogen, unieke eigenschap het beste in je naar boven te halen. En ja, daar hoort die liefdevolle trap onder je kont óók bij 💞. Ik beveel haar dan ook van ❤️e aan!!!

 • Claudine Hermes

  Claudine Hermes Art

  Susan heeft mijn Website gebouwd , haar stijl en design sprak mij enorm aan .
  En alles klopte . Het voorwerk en het contact met Susan voelde erg goed . Geen moment spijt van . Een aanrader ✨

 • Joachim Vreeman

  Auteur & Geestelijk verzorger

  Wat voor mij goed werkt is de combinatie van professionaliteit, enthousiasme en een oprechte interesse: dit beschrijft Susan Brouwer op en top! Ze heeft mijn website next level gebracht perfect afgestemd op mijn persoonlijke wensen. Het enthousiasme van Susan werkt aanstekelijk en stimulerend. Haar professionaliteit en vakvrouwschap gaven mij steun en vertrouwen in de opbouwfase. Door de oprechte interesse van Susan voelde ik mij daadwerkelijk gehoord en gezien. Resultaat: een prachtige website voor mijn klanten.

 • Zoë Wijdenes

  Eigenaar Nassen Amsterdam

  Susan heeft onze website prachtig gemaakt voor onze winkel Nassen! Het is heel fijn om met haar samen te werken omdat ze precies snapt wat je wil en daarnaast reageert ze heel snel, wat erg fijn is tijdens het samenwerken. Echt een aanrader als je op zoek bent naar een hele goede webdesigner!

 • susan-brouwer-reviews-tooskes-healing

  Tooske Treep

  Tooskes Healing

  Allereerst wil ik zeggen dat ik superblij ben met de mooie website die je voor mij  hebt gemaakt. De uitstraling van een professionele website is voor mij belangrijk omdat dit de kwaliteit en kundigheid laat zien waar ik voor sta maar daarbij ook laat zien dat ik een empathisch persoon ben. Ik vind het eindresultaat geweldig, een mooie duidelijke en professionele website die laat zien waar Tooskeshealing voor staat. De website heeft ook zeker een positieve uitwerking op mij als persoon. Het geeft mij nog meer zelfvertrouwen en laat me zien dat als er een wil is, er ook een weg is om je eigen bedrijf op te starten ongeacht de leeftijd. Reactie van de klanten: mooie website met een positieve en kundige uitstraling. Mijn samenwerking met Susan heb ik als zeer prettig ervaren. Susan is ontzettend geduldig, geeft raad en advies en is zeer kundig. Ik blijf zeker bij Susan voor het up to date houden van mijn website. Voor toekomstige starters die een website willen laten maken raad ik ze aan om naar Susan te gaan. Een mooi mens, denkt met je mee en levert top kwaliteit.

 • susan-brouwer-reviews

  Miranda Bruns

  Sensi therapeut & Spiritueel coach

  “In een  gesprek met Susan werd het duidelijk dat mijn website aan verandering toe was naar een persoonlijke uitstraling. De website is duidelijker geworden met meer overzicht in het aanbod met een verassende uitstraling. Susan neemt je mee in het proces waarin ik ben meegegroeid ondanks dat ik het erg spannend vond heeft Susan mij geïnspireerd en het vertrouwen gegeven naar een boost voor mijzelf. Heerlijk om met Susan samen te werken met haar passie en liefde voor haar bedrijf!”

 • susan-brouwer-reviews

  Marga Tump

  Mesoloog & Energetisch Therapeut

  “Na ongeveer 20 jaar dezelfde website te hebben gehad was deze toe aan een opfrisbeurt. Inmiddels is ook mijn werkgebied breder geworden. Ik ben erg blij met het wat het uiteindelijk geworden is. Precies zoals ik het mij had voorgesteld. Susan heeft mij heel goed aangevoeld. Mooie rustige kleuren en foto’s. Ik ben vooral blij met de online agenda. Ook mijn cliënten zijn er blij heel mee. Het scheelt mij, na een periode van wennen, nu veel heen en weer gemail. Susan heeft met veel geduld en kennis deze website voor mij gebouwd. Zij heeft mij goede adviezen gegeven en is er nu nog altijd als ik toch nog iets aangepast wil hebben. Dank je wel lieve Susan je bent een kanjer. 

 • Lindsy Bruin - Susan Brouwer

  Lindsy Bruin

  Business Coach

  “Ik ben werkelijk gek op marketing en Instagram! Toch merkte ik dat ik een beetje in een Insta-sleur terecht was gekomen en de behoefte had aan het up-spicen van mijn account. Susan gaf me naast een prachtige make-over ook ontzettend waardevol, persoonlijk en confronterend advies over hoe ik mijn account nu inzette en wat ik nog kan verbeteren. Ik heb weer zin om een volgende stap te maken met mijn Insta account en ik heb de eerste complimenten al ontvangen, gaaf!”

 • Susan Brouwer - Rhodee van der Kam

  Rhodee van der Kam

  Virtual Assistent

  “Mijn businesscoach liet haar instagram makeover zien die door Susan was gemaakt. Ik wist gelijk, dat wil ik ook. Mijn instagram account was kleurrijk, een tikkie chaotisch en ging alle kanten op. Best leuk en gezellig maar niet effectief en duidelijk waar ik mensen nu heel goed mee kan helpen. Susan heeft mijn wensen, mijn diensten en mijn persoonlijkheid zo treffend meegenomen in de make-over. Het resultaat is in een woord fantastisch (en als nuchtere Friezin zeg ik dat niet snel 😊) Susan is echt in mijn bedrijf gedoken met als gevolg dat ik nu een future proof instagram account heb. En niet geheel onbelangrijk, Susan is ook nog eens een super leuke dame met heel veel kennis.”

 • Susan Brouwer - Anita Mulder

  Anita Mulder

  Taboe coach

  "Toen ik de Shine Online Training van Susan voorbij zag komen heb ik geen seconde getwijfeld ‘Daar moet ik bij zijn! Ik heb al vaker met Susan gewerkt dus ik weet niet alleen hoe leuk ze is om mee te werken maar vooral ook hoe kundig ze is. Als je bij haar de training doet dan ga je ook echt met veel en goed materiaal naar huis. Tot nu toe deed ik maar wat op instagram, nu heb ik niet alleen de opzet maar ook mijn kleuren en geschikte inhoud duidelijk. Ik ga nu met plezier mijn instagram weer gebruiken."

 • Susan Brouwer - Monique Lankhorst

  Monique Lankhorst

  Medium & Trance Healing Therapeut

  "Ik ben de shine online training gaan volgen omdat ik mijzelf meer in de spotlight mag gaan zetten mbt mijn net gestarte bedrijf. Ik vond het een fijne dag met leuke ondernemers. Susan brengt het op een hele duidelijke manier en met de juiste voorbeelden. Dus het AHA moment was regelmatig aan de orde. Nu zal ik het allemaal in praktijk moeten gaan brengen. Waar ik gelukkig nog met mijn vragen bij Susan terecht kan."

 • Bart Woortman

  KLM Gezagvoerder

  Zelf het initiatief genomen om Susan te vragen of zij een website voor mij zou kunnen maken. ‘Natuurlijk kan ik dat’ zei ze. Een paar keer bij elkaar gezeten en veel uitleg en adviezen mogen ontvangen. Het resultaat mag er zijn! Mooi, overzichtelijk en handig. Susan is een enorm prettig persoon om mee samen te werken. Top! 👍🏻😃