Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding

1.3 Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08166319 levert Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding diensten op het gebied van webdesign, grafische vormgeving, opleidingen en workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4  Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit de zogenoemde Nederland ICT Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30174840, waarbij SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING als “leverancier” heeft te gelden en Opdrachtgever als “klant”, hierna verder te noemen: “de AV ICT”. Voor zover het bepaalde in deze voorwaarden afwijkt van en/of tegenstrijdig is met de AV ICT, prevaleert het bepaalde in deze set voorwaarden.

2.5 Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. VERGOEDINGEN EN MEERWERK

9.1 Voor de in artikel 1 omschreven diensten en/of zaken is Opdrachtgever aan SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING de gecommuniceerde dan wel overeengekomen vergoedingen en/of koopprijs verschuldigd.

9.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Eventuele reclamaties tegen facturen dient Opdrachtgever uiterlijk binnen vijf werkdagen na de factuurdatum schriftelijk bij SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING in te dienen, bij gebreke waarvan de juistheid daarvan tussen Partijen vast staat.

9.3 Meerwerkposten als bedoeld in artikel 18.1 AV ICT zijn in ieder geval (maar niet uitsluitend):

wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of de offerte, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van de opzet, functionaliteiten, invulling, methodieken, omvang, analyse of rapportering;
extra aanvullingen, testen, besprekingen of uitvoeringen.
SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING is gerechtigd de in dit artikel omschreven tarieven jaarlijks, te rekenen vanaf de in lid 1 bedoelde ingangsdatum, te wijzigen.

ARTIKEL 10. ONDERAANNEMING

Ingeval SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING (eveneens) optreedt als onderaannemer dan wel als hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek, gelden tussen SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING en Opdrachtgever altijd de volgende uitgangspunten:

SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING staat nimmer in voor uitlatingen of mededelingen, door of namens Opdrachtgever gedaan tegenover diens contractpartij dan wel de Eindafnemer, in het bijzonder niet aangaande hetgeen SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING presteert, heeft gepresteerd of nog moet presteren;
SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING is nimmer gebonden aan enige toezeggingen, garanties en dergelijke, verleent door of namens Opdrachtgever aan diens afnemer of de Eindafnemer;
Ingeval de contractspartij van Opdrachtgever of een derde vorderingen of aanspraken tegenover SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING instelt, verband houdende met de overeenkomst tussen Opdrachtgever en diens contractspartij, zal Opdrachtgever SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING daarvoor vrijwaren;
Ingeval SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING tegenover de contractspartij van Opdrachtgever of een derde niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor schade en die aansprakelijkheid de in artikel 3 genoemde beperkingen te boven gaat, dan dient Opdrachtgever SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING voor het meerdere daarvoor (alsnog) te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen;
Opdrachtgever zal SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING, nimmer aanduiden of kenmerken als zijnde de producent van zaken, mede bedoeld in de zin van de productenaansprakelijkheidsregeling (artikel 6:185 Burgerlijk Wetboek en verder);
Ingeval de contractspartij van Opdrachtgever of derden enige klachten indienen of tekortkomingen melden aangaande hetgeen SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING heeft geleverd of gepresteerd, dan dient Opdrachtgever dat altijd onverwijld en schriftelijk te melden aan SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING en SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING altijd eerst in de gelegenheid te stellen die klachten of tekortkomingen zelf op te lossen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever iedere aanspraak of vordering op SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING verliest;
Ingeval Opdrachtgever dan wel haar contractspartij SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING verzoekt om meer werkzaamheden uit te voeren dan Opdrachtgever contractueel met SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING heeft afgesproken, is SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING gerechtigd daarvoor meerwerk in rekening te brengen bij Opdrachtgever, dit tegen de daarvoor bij SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING geldende dan wel gebruikelijke tarieven.

ARTIKEL 11. LOOPTIJD, BEEINDIGING, VERLENGING

De met SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING gesloten overeenkomst gaat in vanaf het eerste moment dat Opdrachtgever akkoord geeft op de opdracht en geldt voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst is voor beide Partijen opzegbaar, met inachtneming van het navolgende:
de minimale basisopzegtermijn, ongeacht de verstreken looptijd, bedraagt één (1) kalendermaand, waarbij opzegging alleen per aangetekende brief of per deurwaardersexploot mogelijk is en alleen tegen het einde van een bepaalde kalendermaand;
de bij a bedoelde basisopzegtermijn wordt telkens verhoogd met 1 maand voor ieder jaar dat de samenwerking / looptijd van deze overeenkomst voortduurt, rekenend vanaf de voornoemde ingangsdatum. Wanneer de samenwerking in enig jaar meer dan zes maanden heeft geduurd, wordt dat voor de vaststelling van de totale opzegtermijn afgerond naar één jaar (bijvoorbeeld: looptijd 2 jaar en 7 maanden = afgerond drie jaar, zodat de totale opzegtermijn dan 1 maand basis + 3 maanden extra = 4 maanden bedraagt).
Voor zover deze overeenkomst dan wel de krachtens daartoe te verlenen diensten (mede) betrekking heeft of hebben op een abonnement of daarmee aanverwante contractvorm, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): hosting, domein – of onderhoudscontract, geldt deze overeenkomst als een duurovereenkomst als bedoeld in artikel 4 AV ICT, dit met een minimale looptijd van 12 (kalender) maanden en minimale opzegtermijn van drie (kalender) maanden.

ARTIKEL 12. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

12.1 Het honorarium van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

12.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

12.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding worden opgeschort, dit zonder dat Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

12.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

12.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

12.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 13. ANNULERINGSVOORWAARDEN

13.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 14. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

14.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

14.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding geleverde zaken en/of diensten.

15.2 Daarnaast is Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

15.3 SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING is alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever of derden, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING of door opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van één van de leidinggevende medewerkers van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING die behoort tot de bedrijfsleiding van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING. Indien SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid dan wel uit enige andere hoofde tegenover Opdrachtgever of derden aansprakelijk is – of kan worden gehouden voor schade, dan is het bepaalde in dit artikel eveneens van toepassing. Dit, ongeacht de juridische grondslag van die aansprakelijkheid.

15.4 SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING is alleen aansprakelijk voor schade, voor zover haar verzekeringsmaatschappij tot uitkering van schadepenningen overgaat voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis(sen). De aansprakelijkheid van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis(sen) feitelijk uitkeert.

15.5 Ingeval de verzekeringsmaatschappij van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING niet tot uitkering van enige schadepenningen overgaat, ongeacht de reden daarvan, dan is de aansprakelijkheid van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING altijd beperkt overeenkomstig de volgende uitgangspunten:

15.6 Voor vergoeding komt alleen directe schade in aanmerking. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze bepaling. Aansprakelijkheid van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van vier (4) weken vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

15.7 Vergoeding van de zogenoemde gevolgschades, indirecte schades en dergelijke is altijd uitgesloten. Naast het bepaalde in artikel 16.3 AV ICT, wordt daaronder eveneens, maar niet uitsluitend, begrepen schade als gevolg van, dan wel verband houdende met:

Storingen of problemen bij hostingproviders, internetproviders, mobiele providers, of betalingsproviders (zoals iDeal en dergelijke);
Aanvallen van hackers en dergelijke, zoals bijvoorbeeld DDOS; c. Updates van software, door of namens derden (zoals: Microsoft Windows, virusscanners, ERP systemen, boekhoudsystemen en dergelijke);
Systeeminstellingen dan wel configuratie door of namens Opdrachtgever;
Het niet, niet op tijd of niet deugdelijk treffen van benodigde voorzorgs – of veiligheidsmaatregelen (zoals SSL certificaten en dergelijke, openen van niet – beveiligde websites);
Het bezoeken van illegale of pornografische dan wel daarmee aanverwante websites en/of de daardoor veroorzaakte virussen, defecten en dergelijke;
Falen, uitvallen of storingen in de hardware;
Oneigenlijk gebruik of misbruik van software of verkeerde invoer;
Het doorleveren van applicaties aan derden, ongeacht de juridische grondslag daarvan;
Wijzigingen of aanpassingen van input of output, afkomstig van Opdrachtgever of derden (zoals XML waarbij de structuur is aangepast);
Schade die geleden is in, dan wel verband houdt met de Verenigde Staten;
Aansprakelijkheidsverhogende bedingen;
Asbest;
Opzicht;
Overtreding van overheids – of enige andere voorschriften.

15.8 De aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot een maximumbedrag van € 1.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende of elkaar opvolgende gebeurtenissen als één schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden beschouwd, alsmede tot een maximumbedrag van € 5.000,- per jaar dan wel voor alle schadeveroorzakende gebeurtenissen .

15.9 De redelijke termijn als bedoeld in artikel 16.6 AV ICT bedraagt minimaal 15 (werk) dagen.

15.10 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING nimmer aansprakelijk voor schade, op enigerlei wijze verband houdende met:

fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld;
misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden;
gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig zijn (mondelingen of schriftelijke) goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
kleurafwijkingen welke gedrukt of geprint worden op verschillende materialen;
het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur;
het beschadigen van materialen en producten (die een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder en verstrekt zijn door of namens de Opdrachtgever), welke door SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING moeten worden bedrukt of anderszins moeten worden bewerkt of worden verwerkt;
niet of niet correct functionerende software (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: websites, webshops, andere online applicaties en dergelijke) dan wel de modules die op basis van die software draaien / werken, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): contactformulieren, betaalkoppelingen, e-mailboxen en dergelijke. SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING monitort hierop niet actief, alsmede is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor aangebrachte wijzigingen in één van de voornoemde items;
gevolgschade vanwege het niet aanvragen van vergunningen.
kleurafwijkingen tussen 2 of meer exact dezelfde orders, waarbij de bestelperiode meer dan 2 maanden uiteen loopt.

ARTIKEL 16. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

16.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding. Datzelfde geldt ook voor de door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding. Op alle door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

16.2 Geluids- en beeldopnames die gemaakt zijn tijdens sessies, consulten, workshops en/of opleidingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik en dienen in geen enkel geval gedeeld te worden met derden of op enig andere wijze naar buiten gebracht, dan wel gepubliceerd te worden.

ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING

SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle aan hen ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie betreffende de onderneming of diensten en producten van een der Partijen. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de aard daarvan, geldt alle informatie die SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING aan de Opdrachtgever verstrekt als vertrouwelijk.

ARTIKEL 18. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

18.1 Partijen erkennen dat zij – ter uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst – kunnen handelen en optreden als verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en/of eventueel sub verwerker in de zin van de AVG.

18.2 Opdrachtgever verbindt zich – vóór dan wel uiterlijk op moment van het sluiten van de overeenkomst met SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING – de door SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING aan Opdrachtgever verstrekte (sub) verwerkersovereenkomst ongewijzigd voor akkoord te ondertekenen en te paraferen.

18.3 Bij gebreke van tijdige en volledige ondertekening en parafering als bedoeld in lid 2, heeft SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING het recht om al haar verplichtingen op te schorten dan wel reeds aangevangen werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken totdat Opdrachtgever die verplichtingen alsnog volledig en deugdelijk is nagekomen. Dit alles, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever, eventuele betrokkenen in de zin van de AVG dan wel tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens of derden. Opdrachtgever vrijwaart SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING voor aanspraken van deze partijen dan wel derden uit dien hoofde.

ARTIKEL 19. CONVERSIE

Indien één of meer artikelen van de tussen Partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden en/of de AV ICT ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen uit die contractstukken niet aangetast. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van de genoemde contractstukken deze voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSMACHT EN BEVOEGDE RECHTER

20.1 Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

20.2 Op deze overeenkomst is (uitsluitend) Nederlands recht van toepassing.

20.3 Ingeval Opdrachtgever en SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de gesloten overeenkomst, deze voorwaarden of de AV ICT, zijn de Nederlandse versies of vertalingen daarvan te allen tijde doorslaggevend en beslissend.

20.4 Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit de tot stand gekomen overeenkomst, deze voorwaarden of de AV ICT of daarmede in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in de statutaire of feitelijke vestigingsplaats van SUSAN BROUWER – WEBDESIGN & PERSONAL BRANDING, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 06 september 2021 en aldaar geregistreerd onder KvK nummer 08166319.